หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

UWCอรชุลีUWC เผย IFA ไฟเขียวผู้ถือหุ้นขายโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่ง
เสริมสภาพคล่อง ชำระหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ลดภาระหนี้กว่า 620 ล้าน

          นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการเงินและบัญชี บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 3 แห่ง ขนาดรวม 26.9 เมกะวัตต์ ให้กับผู้ซื้อ คือ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ในราคา 851,200,000 บาท ทั้งนี้ได้แต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อจัดทำรายงานให้ความเห็นถึงความเหมาะสมในการขายเงินลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น

          IFA เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปของเงินลงทุนในครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่า การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้ UWC มีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจหลัก และช่วยลดภาระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินและหุ้นกู้กว่า 620 ล้านบาท และเมื่อ UWC ขายโรงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายไปชำระคืนหุ้นกู้ จำนวน 300 ล้านบาท ก่อนกำหนด ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถประหยัดดอกเบี้ยจ่ายได้ประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินของบริษัท โดยประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีดังนี้

          1. บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น โดยจะมีกระแสเงินสดไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 300 ล้านบาท
          2. สามารถลดภาระการค้ำประกันเงินกู้ของโรงไฟฟ้าที่มีกับธนาคาร ประมาณ 320 ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะการเงินดีขึ้น
          3. บริษัทจะมีภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงจาก 3.38 เท่า เหลือเพียง 1.74 เท่า
          4. หยุดการรับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้า ที่เครื่องจักรยังไม่สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการลดภาระการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจโรงไฟฟ้า
          บริษัทได้นำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)ให้กับผู้ถือหุ้น ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นี้

 

 

COREHOON

AO8236

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!